Українська | Русский | English
Публікації | Історія кафедри | Міжнародні контакти | Керівництво | Фотогалерея | Наукові групи
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Кафедра фізичної хімії

 

Публікації

Публікації станом на 15.11.2008

перелік монографій (автори, назва, кількість друкованих аркушів)
Яцимирский В.К., Ищенко Е.В. Гетерогенный катализ и химия поверхности материалов // В кн.: Неорганические материалы, Изд.: Наукова думка.- 2008.- Т.1.- С.272- 290.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
перелік підручників  (автори, назва, кількість друкованих аркушів)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
перелік навчальних посібників (автори, назва, кількість друкованих аркушів)(якщо посібник в електронному вигляді – вказати електронну адресу)

 • Судавцова В.С., Котова Н.В. Термодинамічні властивості та діаграми стану потрійних систем: Методичні вказівки. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. - 76 с. ум. друк. арк. 4,65. 2.
 • Котова Н.В., Судавцова В.С. Термодинаміка розплавів потрійних Ge(Si)-Mn-Y(Ga) та Ge(Si)-Ni-Al і граничних подвійних систем : Методичні вказівки. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. - 44 с. ум. друк. арк. 2,56.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перелік опублікованих наукових статей станом на 15.11.2007
 (виділити прізвища аспірантів та прізвища студентів)

Вітчизняні журнали –42

 1. В. Герасьова (асп), Т. Безугла, В. Діюк, В. Яцимирський. Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Сu/М (М=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню // Вісник Київського ун-ту. Хімія, 2008, Вип. 46, С. 48 – 50.
 • В.Е. Диюк, В.Г. Герасёва (асп), Т.Н. Безуглая, В.К. Яцимирский Каталитическоe разложениe пероксида водорода гетеро-биметаллическими комплексами Cu/М (М = Mn, Zn) с открытоцепочными основаниями шиффа в присутсвии 1:1 и 2:1 электролитов // Теор. и эксперим. Химия, 2008, Т. 44, № 4, С. 240-247.
 1. Діюк В.Є., Гріщенко Л.М., Савицька А.М., Яцимирський В.К. Термічна стабільність та механізми трансформації поверхневого шару активованого вугілля, модифікованого кислотними центрами // Вопросы химии и химической технологи. – 2008. – № 2. – С. 96-101.
 2. Задерко О.М., Грищенко Л.М., Діюк В.Є., Савицька А.М., Яцимирський В.К. Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію // Вісник Київського університету, серія: Хімічні науки, 2008.– № 46– С.45-47.
 3. Диюк В.Е., Грищенко Л.Н., Яцимирский В.К. Кинетика дегидратации изопропанола на модифицированном активованном угле, содержащем кислотные центры // Теоретическая и экспериментальная химия.– 2008. – Т.44. – № 5. С.321-327.
 4. Быков Д.А., Задерко А.Н., Дацюк А.М., Диюк В.Е., Яцимирский В.К., Лобанов В.В. Реакционная способность двойных связей в активированном угле: квантово-химическое исследование // Теоретическая и экспериментальная химия.– 2008. – Т.44. –№ 1. С.30-34.
 5.  Л. Пенкова, В. Павленко, О. Присяжна, І. Фрицький Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразол-вмісними лігандами.Вісн. Київ. Нац. Унів., Сер.хім.,2008, вип. 46, C. 19–21.
 6. Л.В. Пенкова, І.О. Фрицький, В.О. Павленко, М. Хаукка, Ф. Майєр. Будова, спектральні та кріомагнетохімічні властивості біядерного комплексу міді(II) з 4-метил-3,5-ди(1-оксиміноетил) піразолом.Допов. Нац. Акад. Наук Укр., 2008, № 9, C. 124-129.
 7. Іщенко О., Прилуцький Е., Яцимирський А., Гайдай С., Шкода Т.(асп) SiC як носій для оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів реакції окиснення СО // Вісник Київського Національного Університету.-2007.-№ 45.- С. 6- 7.
 8. Іщенко О. В., Дяченко А. Г., Яцимирський А. В., Гайдай С. В., Шкода Т. М.(асп), Оранська О. І. SiO2 як носій оксидних каталізаторів Cu-Co-Fe реакції окиснення СО // Український хімічний журнал.-2008.- №4. – Т.74.- С. 85-87.
 9. Іщенко О., Яцимирський А., Матушко І.(асп), Максимович Н., Ріпко О., Деркаченко Н., Чернявська Т. // Адсорбційні властивості промотованих 3d-металами сенсорних матеріалів на основі SnO2. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, Хімія. –2008. вип. 46. –С. 21–22.
 10. И. П. Матушко(асп), В. К. Яцимирский, Н. П. Максимович, Н. В. Никитина, П. М. Силенко, В. П. Ручко, В.Б.Ищенко // Чувствительность к водороду и каталитические свойства в реакции окисления водорода промотированных 3d-металлами сенсорных материалов на основе SnO2 // Теорет. и эксперим. химия. –2008. Т. 44. №2. –С. 121–125.
 11. И.П. Матушко (асп), В.К. Яцимирский, Н.П. Максимович, Е.В. Ищенко, А.П. Рипко, Н.М. Деркаченко // Каталитические свойства промотированных 3d-металлами сенсорных материалов на основе SnO2 в реакции окисления монооксида углерода // Український хімічний журнал. –2008, Т. 74. №7. –С. 22–26.
 12. А.І.Бувайло (асп), Н.П.Максимович, Л.П.Олексенко, Г.І.Сколяр, // Розробка газочутливого шару напівпровідникового сенсора на основі матеріалу, отриманого за золь-гель методом із застосуванням етандіолу-1,2. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, Хімія. –2008. вип. 46. –С. 25–26.
 13. И.П.Матушко,В.К.Яцимирский,Н.П..Максимович,Н.В.Никитина,В.Б.Ищенко,П.М.Силенко,В.П.Ручко,Г.И.Сколяр Чувствительность к монооксиду углерода промотированных 3d-металлами сенсорных материалов на основе SnO2, Український хімічний журнал. –2008, Т. 74. №10. –С. 82–86
 14. Олексенко Л.П., Яцимирский В.К., Чень Ю. (асп.), Луценко Л.В. Активность Ag-содержащих цеолитных катализаторов в реакции окисления СО //Украинский химический журнал –2008.- т.74, №1.-С.42-46.
 15. Олексенко Л.П., Чень Юе (асп.), Кузьмич И.В. Redox свойства и каталитическая активность в реакции окисления СО медьсодержащих цеолитных систем// Вісник Київського університету. Серія Хімія.- 2008, вип.46.- C.26- 28
 16. . В.В. Лесняк, В.К. Яцимирский, О.Ю. Болдырева, Т.Д. Киндер (асп0, Окисление водорода на предварительно восстановленном Ta2O5 с добавками Pt и Pd // Теоретическая и экспериментальная химия, Т. 44, № 4, 2008, pp. 254–258.
 17. В.В. Лесняк, В.К. Яцимирский, И.Н. Гут, О.Ю. Болдырева, Влияние Pt и Pd на каталитическую активность оксидов вольфрама и молибдена в глубоком окислении метана // Теоретическая и экспериментальная химия, Т. 44, № 2, 2008, p. 126–129.
 18.  В.В. Лесняк, В.К. Яцимирский, О.Ю. Болдырева, Т.Д. Киндер (асп), Свойства поверхностного слоя и каталитическая активность Ta2O5 с добавками Pt или Pd в окислении водорода // Теоретическая и экспериментальная химия, Т. 44, № 3, 2008, pp. 180–185.
 19. Г.П. Богатирьова, В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, А.М. Панова, О.А. Бєда (асп). Вплив обробки ультразвуковим випромінюванням наноалмазу детонаційного синтезу на його термостійкість// // Сб. н. тр. “Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его применения”.-К, 2008.- вып.11.-С.255-26
 20. В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.Є.Діюк, А.В.Яцимирськи. До визначення кінетичних параметрів каталітичного окиснення сажі// Катализ и нефтехимия.-2008.-№16.-С.58-62.
 21. Богатырева Г.П., Маринич М.А., Олейник Н.А., Панова А.Н., Цапюк Г.Г., Базалий Г.А. Окисление графита при переработке продукта синтеза кубического нитрида бора//Високі технології в машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ “ХПІ”, Харків.- 2008.-вип. 2, №17.- С. 20-25
 22. В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.Є.Діюк, А.В. Романівська (студ), А.В. Яцимирський. Каталітична активність оксидів кобальту в реакції окиснення сажі// Укр. хім.журн. – 2008.-Т.74, № 11.-С. 31-36.
 23. В.Э. Сокольский, А.С. Роик, В.П. Казимиров, В.С. Токарев, И.А. Гончаров, В.И. Галинич, Д.Д. Мищенко, Р.Н. Шевчук Влияние технологии изготовления на структуру и свойства плавленных флюсов// Автоматическая сварка. – 2008. – №1. – С.23-28.
 24. Роїк О.С., Галушко С.М., Казіміров В.П., Самсонніков О.В., Сокольський В.Е. Ренгенодифракційне дослідження структури розплавів Al-Cu // Укр. хім. Ж. – 2008. – Т.74, №1. – С.32?36.
 25. Роїк О., Галушко С., Казіміров В., Самсонніков О., Сокольський В., Шовський В. Ренгенодифракційне дослідження розплавів Al?Mn // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Хімія”. – 2008. – Випуск 46. – С.41?43.
 26. Сокольський В., Казіміров В., Роїк О., Самсонніков О., Шовський В., Смик С. Внесок кафедри фізичної хімії в дослідженні металічних розплавів // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Хімія”. – 2008. – Випуск 46. – С.5?9.
 27. Сокольський В., Роїк О., Рябцев І.І., Рябцев І.О., Міщенко Д., Токарев В. Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Хімія”. – 2008. –Випуск 46. – С.12?14.
 28. Сокольський В., Казіміров В., Шовський В., Галініч В., Токарев В., Кузьменко В., Гончаров І., Шевчук Р., Міщенко Д. Досягнення кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона в області дослідження шлакових систем // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Хімія”. – 2008. – Випуск 46. – С.14?18.
 29. В.Э. Сокольский, А.С. Роик, В.П. Казимиров, И.И. Рябцев Д.Д. Мищенко, И.А. Рябцев, А.С. Котельчук, В.С. Токарев. Влияние диоксида циркония на свойства шлака при дуговой наплавке низколегированной порошковой проволокой под флюсом АН-348А // Автоматическая сварка. – 2008. – №7. – С.24-29.
 30. Казимиров В.П., Роик А.С., Перевертайло В.М., Логинова О.Б., Лисовенко С.А. Характер упорядочения атомов в расплаве и поверхностные свойства простых эвтектических систем// Сверхтвердые материалы. – 2008. – №4. – С. 35-52.
 31. Подопригора Н.В, Судавцова  В.С. Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ni-IVb-метал // Укр. хім. журн. – 2008. – Т. 64, № 2. – с. 42-48.
 32. Матейко І., Шевченко М. (студ.), Котова Н., Судавцова В. Система Al-Si // Вісник Київського університету. Хімія. – 2008. – Вип. 46. – С. 28-31.
 33.  Вовкотруб Н., Судавцова В., Подопригора Н., Котова Н., Лагодюк Ю. (студ.) Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М // Вісник Київського університету. Хімія. – 2008. – Вип. 46. – С. 34-36.
 34.  Судавцова В., Галініч В., Гончаров І., Міщенко Д., Шевчук Р., Термодинамічні  властивості  зварювальних шлаків системи SiO2-Al2O3-MgO-CaF2 // Вісник Київського університету. Хімія. – 2008. – Вип. 46. – С. 37-39.
 35.  Матейко І., Судавцова В., Котова Н., Шаркіна Н. Термодинамічні властивості розплавів систем Si – РЗМ і Si – Al – РЗМ // Вісник Київського університету. Хімія. – 2008. – Вип. 46. – С. 50-52.
 36. Судавцова В., Бєлобородова О., Котова Н., Зіневич Т. Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії // Вісник Київського університету. Хімія. – 2008. – Вип. 46. – С. 9-11.
 37. Матейко І.В., Судавцова В.С., Шаркіна Н.О. Закономірності взаємодії у розплавах систем Si – Al – Me // Вісник Національного авіаційного університету – 2008. – №1 – С. 312-314.
 38.  Н.Усенко, М. Іванов, В. Березуцький. Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною // Вісник Київського університету. Хімія. – 2008. – Вип. 46. – C. 22–24.
 39. Судавцова В.С., Котова Н. В., Усенко Н.І., Зіневич Т.М. Термодинамічні властивості сплавів подвійних систем Ge-перехідний метал // Порошковая металлургия. – 2008. - № 7/8. – С. 136-142.
 40. Малишева М.Л. Клименко Н.А. Савчина Л.А. Озятник И.П. Полякова Т.В. "Влияние различных режимов окисления на изменение структурных характеристик активного угля." Химия и технология воды, -2008, т.30, №5, с.478-489

 

Загальну кількість статей за участю аспірантів – 14
загальну кількість статей за участю студентів –3

Закордонні журнали –24

 

 • Radkevich V.Z., Senko T.L., Wilson K., Grishenko L.M., Zaderko A.N. Diyuk V.Y. The influence of surface functionalization of activated carbon on palladium dispersion and catalytic activity in hydrogen oxidation //Applied Catalysis A: General. –  2008. – Vol. 335, Issue 2. – P. 241-251.
 • A.I. Buvailo (асп.), S.V. Tomyn (асп.), M. Haukka, V.A. Pavlenko, I.O. FritskyAquabis(3,5-dimethyl-1H-pyrazole- κN)-(oxalato- κ2O,O0)copper(II)ActaCryst., 2008, E64, m37–m38.
 • A. Sachse, L. Penkova, G. Noel, S. Dechert, O.A. Varzatskii, I.O. Fritsky, F. Meyer Efficient syntheses of some versatile 3,5-bifunctional pyrazole building blocks Synthesis, 2008, No.5, 800-806.
 • L.V. Penkova, M.P. Azarkh, M. Haukka, V.A. Pavlenko, F. Meyer, I. O. Fritsky catena-[trans-diaqua-kO-bis-pyridine-kN-cobalt(II)]-mu-bis-{4-[N'-1-(5-Acetyl-4-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-ethylidene]-hydrazino}-benzoato-k3N,N',O-cobalt(III) perchlorate trihydrate ActaCryst., 2008, E 64, m432-m433.
 • L. Penkova, S. Demeshko, M. Haukka, V. Pavlenko, F. Meyer, I. O. Fritsky Bi- and Trinuclear Copper(II) Complexes with a Bridging Pyrazole/Oxime Ligand: Structures and Magnetic Properties Z. Anorg. Allg. Chem. 2008, 634, 2428_2436.
 • A. Sachse, L. Penkova, G. Noel, S. Dechert, O.A. Varzatskii, I.O. Fritsky, F. Meyer Efficient syntheses of some versatile 3,5-bifunctional pyrazole building blocks Synthesis, 2008, No.5, 800-806
 • Yu.S. Moroz, T.Yu. Sliva, K. Kulon, H. Kozlowski, I.O. Fritsky Dichlorido[2-hydroxyimino-N’-[1-(2-pyridyl)ethylidene]propanohydrazide-κ3N,N’,O]zinc(II) hemihydrate Acta Cryst., 2008, E 64, m353-m354
 • M.V. Plutenko, Yu.S. Moroz, T.Yu. Sliva, M. Haukka, I.O. Fritsky A square-planar NiIIcomplex with an asymmetric coordination of a novel polynucleative 2,6-diacetylpyridine bis{[2-(hydroxyimino)propanoyl]hydrazone}ligand Acta Cryst., 2008, C 64, m137-m139.
 • Y.M. Mikhaylichenko, M. Haukka, V.O. Pavlenko, I.O. Fritsky, T.S. Iskenderov Hexakis(dimethyl sulfoxide-O)chromium(III) trichloride ActaCryst., 2008, E 64, 904.
 • Y.S. Moroz, K. Kulon, M. Haukka, E. Gumienna-Kontecka,  H. Kozlowski, F. Meyer,  I.O.Fritsky Synthesis and Structure of [2 × 2] Molecular Grid Copper(II) and Nickel(II) Complexes with a New Polydentate Oxime-Containing Schiff Base Ligand  Inorg. Chem., 2008, 47, No. 13, 5656-5665.
 • 1.Ischenko E.V., Yatsimirsky V.K., Dyachenko A.G., Borysenko M.V., Prilutskiy E.V., Kongurova I.V. Cu-Co-Fe oxide catalysts supported on carbon nanotubes in the reaction of  CO oxidation // Polish Journal of Chemistry.- 2008.- V.82.- P.291-297.
 • Lutsenko L.V., Oleksenko L.P. and Chen Yue (асп.). Cobalt Containing Zeolite Systems: Red-ox properties and Catalytic Activity //Polish Journal of Chemistry. – 2008.-v.82.-P.113-119.
 • Яцимирский В.К., Олексенко Л.П.,  Луценко Л.В., Чень Юе (асп.)Влияние условий формирования нанесенных цеолитных Ag-Co-систем на их активность в реакции окисления монооксида углерода //Журнал физической химии.-2008.-т.82, № 9.-С.1642-1646.
 • В.В. Лесняк, В.К. Яцимирский, И.Н. Гут, О.Ю. Болдырева, Влияние водород-содержащих молибденовых и вольфрамовых бронз на каталитическую активность палладиевых композитных катализаторов реакции окисления H2, CO, и CH4 // Журнал физической химии, Т. 82 А, № 9, 2008, pp. 1638–1641.
 • V.E. Sokolsky, A.S. Roik, A.V. Samsonnikov, V.I. Galinich, V.S. Tokarev, I.A. Goncharov, R.N. Shevchuk D.D. Mishchenko. Relationship between quality, manufacturing technology and structure of welding fluxes // Journal of Physics: Conference Series. – 2008. – V.98. – 072018 (4 P.).
 • В.П. Казимиров, А.С. Роик, В.Э. Сокольский. Особенности структуры бинарных расплавов Co-Si, Co-Ge, Co-Sn // Расплавы. – 2008. – №1. – С.13?21.
 • V.M. Perevertailo, O.B. Loginova, V.P. Kazimirov, Roik A.S. The role of the structure and surface properties of Sn–Ge melts in the germanium crystallization // Materials Science and Engineering: A. – 2008. – V.495, Issues 1-2. – P.222-226.
 • N.Kirillova, A.Skripnichenko, M.Bondarenko.  Novel transparent molecular crystals of carbon. In: Functionalized Nanoscale Materials, Devices, and Systems for Chem.-Bio Sensors, Photonics, and Energy Generation and Storage. A. Vaseashta and I. Mihailescu (eds). Ed: Springer, 2008, Р.373-379.
 • Kharlamov, A. I., N. V. Кirillova, V. V. Fomenko. Persistent organic pollutants (POPs) at nanotechnology and their impact on people health. In: The Fate of Persistent Organic Pollutants in the Environment, E. Mehmetli and B. Koumanova (eds.) Springer, NATO Science for Peace and Securiry Series (C):Enviromental Security. – 2008.-P.425-441.
 •  Sudavtsova V.S., Kotova N.V. Thermodynamic properties of Mn-Y-Si(Ge, Sn, Pb,C) Melts // Inorganic Materials. – 2008. – V. 44, № 10. – C. 1091-1096
 • A. S. Klymchenko, V. V. Shvadchak (асп.), D. A. Yushchenko, N. Jain, and Y. Mely,Excited-state intramolecular proton transfer distinguishes microenvironments in single- and double-stranded DNA // J Phys Chem B - 2008.-Vol. 112. - p. 12050-5
 • H. de Rocquigny, V. Shvadchak (асп.), S. Avilov, C. Z. Dong, U. Dietrich, J. L. Darlix, and Y. Mely,Targeting the viral nucleocapsid protein in anti-HIV-1 therapy // Mini Rev Med Chem - 2008.-Vol. 8. - p. 24-35
 • S. V. Avilov, E. Piemont, V. Shvadchak (асп.), H. de Rocquigny, and Y. Mely,Probing dynamics of HIV-1 nucleocapsid protein/target hexanucleotide complexes by 2-aminopurine // Nucleic Acids Res - 2008.-Vol. 36. - p. 885-96
 • S. Pipko, L. Bezgubenko, A. Sinitsa, E. Rusanov, E. Kapustin, M. Povolotskii, and V. Shvadchak (асп.),. Synthesis and structure of complexes of phosphorus pentachloride with 4-dimethylaminopyridine and n-methytimidazole // HETEROATOM CHEMISTRY - 2008.-Vol. 19. - p. 171-77

 

 

 

Загальну кількість статей за участю аспірантів – 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кількість тез конференцій 21+ 50 = 71

вітчизняні конференції - 21

 

 • Л.В. Пенкова, В.А. Павленко, І.О. Фрицький Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(II) з 3-[(1Е)-N-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1Н-піразол-5-карбоновою кислотою XVII Українська конференція з неорганічної хімії, Львів, 2008. Тези доповідей, С. 103.
 • І.А. Одарич(асп), В.О. Калібабчук, Т.С. Искендеров, І.О. Фрицький Синтез та молекулярна будова 12-металокраун-4 комплексів міді(ІІ) з малономоногідроксамовою кислотою XVII Українська конференція з неорганічної хімії, Львів, 2008. Тези доповідей, С. 76.
 • І.О. Фрицький, Л.В. Пенкова, І.О. Голеня Біонеорганічне моделювання металоферментів, що містять біядерні активні центри XVII Українська конференція з неорганічної хімії, Львів, 2008. Тези доповідей, С. 18.
 • Іщенко О. В., Силенно П. М., Шкода Т. М.(асп), Яцимирський А. В. Вплив кислотної обробки на формування оксидної фази, що нанесена на нановолокна карбіду кремнію, активної в реакції окиснення СО // Друга всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених “ Хімічні проблеми сьогодення”, м. Донецьк. -18- 20 березня 2008.- С. 60.
 • Бєда О. А. (асп), Іщенко О. В., Діюк В. Є. Модифіковане активоване вугілля як носій для оксидних каталізаторів окиснення СО // Друга всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених “ Хімічні проблеми сьогодення”, м. Донецьк. -18- 20 березня 2008.- С. 39.
 • Іщенко О. В., Силенно П. М., Шкода Т. М.(асп), Яцимирський А. В. Вплив кислотної обробки на формування оксидної фази, що нанесена на нановолокна карбіду кремнію, активної в реакції окиснення СО // Друга всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених “ Хімічні проблеми сьогодення”, м. Донецьк. -18- 20 березня 2008.- С. 60.
 • Шкода Т. М.(асп), Веселовський В. Л.(студ) Кубаніт (Mo2C+BN) як носій Cu-Co-Fe оксидної системи в реакції окиснення СО // Дев’ята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, м. Київ. – 14-16 травня 2008. -С. 112.
 • Шкода Т. М.(асп), Гайдай С. В. Кислотна обробка нановолокон карбіду кремнію та її вплив на каталітичну активність нанесених оксидних каталізаторів // Дев’ята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, м. Київ. – 14-16 травня 2008. -С. 164.
 • Чень Юе(асп), Олексенко Л.П.Активность в реакции окисления монооксида углерода Cu-содержащих нанесенных цеолитных систем//Тези доповідей Другої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Хімічні проблеми сьогодення“.- 18-20 березня 2008 р.-Донецьк (Україна).-С.59.
 • Арінархова Г.О. (асп), Олексенко Л.П. Фізико-хімічні властивості та каталітична активність в реакції окиснення СО Mn-вмісних нанесених систем//Тези доповідей Другої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Хімічні проблеми сьогодення“.- 18-20 березня 2008 р.-Донецьк (Україна).-С.36.
 • Бувайло А.І. (асп), Матушко І.П. (асп), Олексенко Л.П., Максимович Н.П., Сколяр Г.І Синтез газочутливого наноматеріалу для створення адсорбційно-напівпровідникового газового сенсору Н2//Тези доповідей Другої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Хімічні проблеми сьогодення“.- 18-20 березня 2008 р.-Донецьк (Україна).-С.97.
 • Арінархова Г.О. (асп), Олексенко Л.П. Redоx властивості та активність в окисненні СО металвмісних цеолітних систем//Тези доповідей Дев’ятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії“.-14-16 травня 2008 р. – Київ (Україна).- С. 103.
 • Чень Юе(асп), Олексенко Л.П., Луценко Л.В., Кузьмич И.В. Физико-химические и каталитические свойства металлсодержащих цеолитов//Тези доповідей Дев’ятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії“.-14-16 травня 2008 р. – Київ (Україна).-С.161.
 • Бувайло А.І(асп) ., Матушко І.П. (асп), Олексенко Л.П., Максимович Н.П., Сколяр Г.І Газочутливий нанорозмірний матеріал адсорбційно-напівпровідникового сенсору Н2//Тези доповідей Дев’ятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії“.-14-16 травня 2008 р. – Київ (Україна).-С.109.
 • Чень Юе (асп), Олексенко Л.П., Заславський О.М., Луценко Л.В., Кузьмич І.В. Застосування цеолітів з модифікованою поверхнею в реакціях каталітичного знешкодження продуктів неповного згорання палив//II Науково-технічна конференція “Проблеми хіммотології”.- 2-6 червня 2008.- Київ (Україна).-С.402-403.
 • Бувайло А.И.(асп), Матушко И.П. (асп), Олексенко Л.П., Максимович Н.П., Сколяр Г.И. Створення адсорбційно-напівпровідникового газового сенсору Н2 на основі наноматеріалу //Тези доповідей XVII-th UCIC – XVII української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних вчених, присвячена 90-річчю заснування Національної акадeмії наук України.-15-19 вересня 2008 р. – Львів (Україна).-С.280.
 • Герасьова В.Г.(асп.), Діюк В.Є., Яцимирський В.К. Матеріали на основі гетеробіметалічних комплексів міді, нанесених на активоване вугілля, у реакції  окиснення водню // Тези доповідей конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів «Сучасні дослідження кінетики і механізму гетерогенно-каталітичних реакцій» Київ (Україна), 2008, С.39-40.
 • Діюк В.Є.,  Гріщенко Л.М., Яцимирский В.К. Синтез та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами // Конференція молодих дослідників, аспірантів та студентів. «Сучасні дослідження кінетики і механізму гетерогенно-каталітичних реакцій» Київ. (Україна). 14 листопада, 2008. С.6-7
 • Вовкотруб Н.Е., Лагодюк Ю.В. (студ.), Судавцова В.С. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем на основі заліза // Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 14 -16 травня 2008 р., Київ. – С.113.
 • Матейко І.В., Шевченко М.О. (студ.), Лагодюк Ю.В. (студ.), Судавцова В.С. Термодинамічні властивості розплавів, розраховані із координат ліквідуса діаграм стану// Дев“ята Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 14 -16 травня 2008 р., Київ. – С.137
 • Матошко А.М. (студ.), Шевченко М.О. (студ.), Гурмач Г.В. (студ.), Судавцова В.С. Проблеми та перспективи розвитку паливних елементів // Дев“ята Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 14 -16 травня 2008 р., Київ. – С.138

 

міжнародні конференції -50

 • A. Maciag, L.V. Penkova, F. Meyer, I.O. Fritsky, H. Kozlowski Dizinc(II) Pyrazolate Complexes as Functional Models of Enzyme Active Sites 9th  European Biological Inorganic Chemistry Conference “EUROBIC-9”,  Wroclaw, Poland, 2008. Book of Abstracts, p. 237.
 •  V.A. Kalibabchuk, I.A. Golenya, A.N. Boyko, E.V.Prisyazhnaya, I. Odarich (PhD-student),T.S. Iskenderov, I.O. Fritsky Novel 1D- and 2D-coordination polymers based on pyridylhydroxamic acids 4th International Symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and Materials: Synthesis, Properties and Applications, Duesseldorf, Germany, 2008. Book of Abstracts, p. 294.
 • V. Vitske (st), L. Penkova, V.A. Pavlenko, I.O. Fritsky, M. Haukka 3D-metals coordination polymers based on (3,5-dymethyl-1H-pyrazol-4-YL)acetic acid 4th International Symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and Materials: Synthesis, Properties and pplications, Duesseldorf, Germany, 2008. Book of Abstracts, p. 334.
 • Christian Brückner, Svetlana V.  Pavlova, Nathaniel C. Lim Squaric acid hydroxamate-based chemosensors for Iron(III). Invited talk at the 235-th ACS National Meeting, New Orleans, LA, April 6-10, 2008, INOR 551.
 • Maciag, L.V. Penkova, F. Meyer, I.O. Fritsky, H. Kozlowski Phosphate Ester Cleavage mediated by Dizinc(II) Pyrazolate Complexes 4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-Organic Chemistry, Bioinorganic Chmistry & omogenous Catalysis,  Garmisch-Partenkirchen, Germany, 2008. Book of Abstracts, p. 145.
 • Veselovskyi V. (student), Ischenko E.,  Shkoda T. (PhD-student), Bogatyreva G., Marinich M., Poltoratski V. „MoС as support for Cu-Сo-Fe oxide system in the reaction of CO oxidation.” // The 10-th Conference „Advanced materials and technologies” and 3-rd Summer School „European doctorate in physics and chemistry of advanced materials.” Palanga, Lithuania.- 27-31 August 2008. P.80.
 • Byeda O. (PhD-student), Ischenko E., Dyachenko A., Prikhod’ko G., Gavrilyuk N. „Carbon nanotubes modified with carboxylic groups as carrier for oxide catalyst in CO oxidation.” // The 10-th Conference „Advanced materials and technologies” and 3-rd Summer School „European doctorate in physics and chemistry of advanced materials.”- Palanga, Lithuania.- 27-31 August 2008. - P. 81.
 • Kartashova T. (PhD-student), Ischenko E., Gayday S., Babich N., Matzui L., Vovchenko L. „Perspectives of use of thermoexfoliated graphite as carrier for oxide catalyst in CO oxidation.” // The 10-th Conference „Advanced materials and technologies” and 3-rd Summer School „European doctorate in physics and chemistry of advanced materials.” - Palanga, Lithuania.- 27-31 August 2008.- P.78.
 •  Ищенко Е.В., Силенко П.М., Шкода Т.М.(асп.), Яцимирський А.В.  „Каталитическая активность модифицированного SiC в реакции окисления СО.” // „Современная химическая физика” XX симпозіум. - Туапсе, Россия. - 15-26 сентября 2008.- C60.
 • Oleksenko L.P., Chen Yue (PhD-student), Lutsenko L.V. Bimatallcontaining Ag-Cu-zeolite systems – the catalysts for CO oxidation//MRS International Materials Research Conference (IMRC).-9-12 June 2008.-Chongqing (China).-P. А8.15.
 • Oleksenko L.P., Zaslavsky A.M., Kotenko I.E., Lutsenko L.V., Chen Yue(PhD-student). The influence of the structural features of cobalt oxide containing systems on their catalytic activity in CO oxidation//MRS International Materials Research Conference (IMRC).-9-12 June 2008.-Chongqing (China).-P. А8.14.
 • Яцимирский В.К., Олексенко Л.П.,  Аринархова А.А. (асп), Луценко Л.В., Кузьмич И.В. Активность в окислении СО и red-ox свойства Mn-содержащих цеолитных систем // Тезисы докладов ХX Симпозиума “Современная химическая физика“.- 15-26 сентября 2008 г.- Туапсе (Россия).-С.427 – 428.
 • Oleksenko L.P., Arinarkhova G.A. (PhD-student), Lutsenko L.V. Redox Properties Of  Metal-Containing Zeolite Systems And Their Activity In CO Oxidation// Abstracts of 12th International Conference on Theoretical Aspects of Catalysis, ICTAC-12.-June 25-29.-2008.- Varna (Bulgaria).- Р.2-05.
 •  Яцимирський В.К., Лесняк В.В., Киндер Т.Д.(асп.), Болдырева О.Ю. Кинетика реакции окисления Н2 на композитних катализаторах Pt(Pd)/Ta(Nb)2O5–x, сформированных при восстановлении водородом // XX міжнародна конференція “ Современная химическая Физика”, Туапсе, Россия,  15-26 сентября, 2008, с. 111.
 • T.D. Kinder(асп.), V.K. Yatsimirsky, V.V. Lisnyak, O.Yu. Boldyrieva, Nanostructured Pt/Pd as catalysts for small molecules (H2/CH4) oxidation // In Proc. The 10-th International Conference-School “ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES”, August 27-31, 2008, Palanga, Lithuania, p. 68.
 • V.V. Lisnyak, V.K. Yatsimirsky, T.D. Kinder(асп.), O.Yu. Boldyrieva. Nanoparticles assisted amorphisation - a way for creation  of efficient composite catalysts for small molecules (H2/CH4) oxidation.//Матеріали IV міжнародної конференції «Фізика невпорядкованих систем», Львів, Україна, 14-16 Жовтня, р. 168.
 • Роик А.С., Самсонников А.В., Казимиров В.П., Сокольський В.Э. Сравнительный анализ моделей жидких металлов, полученных методами молекулярной динамики и обратного Монте-Карло. Труды XII Российской конференции. “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”, Екатеринбург 22-26 сент. 2008., Т.1, С.22-24.
 • Роик А.С., Казимиров В.П., Самсонников А.В., Сокольський В.Э., Галушко С.Н. (асп.), Шовский В.А. Экспериментальное исследование локального порядка в расплавах Al-Mn. Труды XII Российской конференции. “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”, Екатеринбург 22-26 сент. 2008., Т.2, С.91-94.
 • Роик А.С., Самсонников А.В., Казимиров В.П., Сокольський В.Э. Структура трехкомпонентных расплавов Al-Ni-Co(Fe). Труды XII Российской конференции. “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”, Екатеринбург 22-26 сент. 2008., Т.2, С.247-250.
 • Перевертайло В.М, Логинова О.Б., Казимиров В.П., Роик А.С., Шовский В.А., Гомеляко Т.В. Характер упорядочения атомов и поверхностные свойства бинарных расплавов на основе германия. Труды XII Российской конференции. “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”, Екатеринбург 22-26 сент. 2008., Т.2, С.271-274.
 • O.Kharlamov, N.Kirillova, S. Loytchenko, A.Skripnichenko, M.Bondarenko. Nanochemistry and Nanoecology Abstracts, NATO ARW, Nanomaterials:  Environmental Risks and Benefits and Emerging Consumer Products, 27 – 30 April 2008, Faro, Portugal, p. 101-102.
 • A.Kharlamov, N.Kirillova, V.Kazimirov, V.Fomenko, A.Skripnichenko. Carbon dendrimers as by-products of ring-opening polymerization of aromatic hydrocarbons at pyrolysis different hydrocarbons//Abstracts, NATO ASI, Green Metathesis Chemistry: Great Challenges in Synthesis, Catalysis and Nanotechnology 21July-2August 2008, Bucharest, Romania, p.39.
 • G. Chekmaryova, N.Kirillova, V.Fomenko, K.Chekmaryov (2008) Synthesis of nanostructures of boron nitride (BN) // Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications. Book of abstracts. – Sozopol, Bulgaria, 1-13.06.2008, p.38.
 • В.К. Яцимирский, В.Г. Герасёва (асп.), Т.Н. Безуглая, В.Е. Диюк. Окисление аскорбиновой кислоты в присутствии гетеробиметальных комплексных соединений // ХХ Симпозиум «Современная химическая физика»,15-26 сентября, Туапсе, 2008 г. с. 424-425.
 • Яцимирский В.К., Грищенко Л.Н., Диюк В.Е. Каталитические свойства активированного угля с закрепленными S-содержащими центрами // ХХ Симпозиум «Современная химическая физика»,15-26 сентября, Туапсе, 2008 г. С.425-426.
 •  Вовкотруб Н. Е., Судавцова В.C., Котова Н.В. Ентальпії змішування розплавів систем Ni-Al-IIIb(Vb)-Me // IV Міжнародна наукова конференція „Фізика невпорядкованих систем”, 14-16 жовтня 2008, Львів, Україна. – C. 178-179.
 •  Судавцова В.C., Котова Н.В., Романова Л.О. Вплив елементів на взаємодію в розплавах системи Ni-Al-C(Sn) // IV Міжнародна наукова конференція „Фізика невропядкованих систем”, 14-16 жовтня 2008, Львів, Україна. – C. 176-177.
 •  Матейко І., Судавцова В.C., Котова Н.В. Критичний аналіз термодинамічних властивостей сплавів системи Al-Si // IV Міжнародна наукова конференція „Фізика невропядкованих систем”, 14-16 жовтня 2008, Львів, Україна. – C. 175-176.
 • Вовкотруб Н.Е., Лагодюк Ю.В.(студ.), Судавцова В.С Термохимические свойства расплавов  двойных и тройных систем, содержащих железо // Тези доповідей міжнародної конференції „ Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы ”, 27-29 мая 2008 г., Київ. – С. 47.
 •  Матейко І.В., Судавцова В.С., Котова Н.В., Шаркина Н.О. Термохимические свойства расплавов Al-Si-d-металл // Тези доповідей міжнародної конференції „ Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы ”, 27-29 мая 2008 г., Київ. – С. 46.
 • Кудин В.Г., Макара В.А., Судавцова В.С. Термические характеристики устойчивости на воздухе некоторых порошкообразных карбидов // Тези доповідей міжнародної конференції „Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы ”, 27-29 мая 2008 г., Київ. – С. 45.
 • Березуцкий В.В., Иванов М.И., Рафал А.Н., Усенко Н.И. Энтальпии смешения железа с диспрозием // Пятая Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 сентября 2008, Большая Ялта, Жуковка, автономная республика Крым, Украина. С.40.
 • Иванов М.И., Усенко Н.И., Березуцкий В.В. Энтальпии смешения марганца с диспрозием. // Междунар. конф. «Современные проблемы физики металлов», Киев, 2008. Тезисы докладов. С.221.
 • Котова Н.В., Усенко Н.И., Судавцова В.С. Термодинамика сплавообразования в тройных системах Al-Ge-3d-Me (Me=Fe, Ni, Cu) // Труды XII Российской конференция «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» МиШР-12, 22-26 сентября 2008, г. Екатеринбург, Россия. T. 2, С. 158-161.
 •  Судавцова В.С., Котова Н.В., Романова Л.А. Энтальпии смешения расплавов системы Mn-Si // Труды XII Российской конференция «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» МиШР-12, 22-26 сентября 2008, г. Екатеринбург, Россия. T. 2, С. 189-192.
 • Судавцова В.С., Подопригора Н.В., Котова Н.В., Романова Л.А. Термодинамические свойства жидких сплавов тройных систем Ni-Al-Мe (Me=Ti, Y, Zr, Hf) // Труды XII Российской конференция «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» МиШР-12, 22-26 сентября 2008, г. Екатеринбург, Россия. T. 2, С. 239-242.
 • Н.Э. Вовкотруб, В.С.Судавцова, Ю.В.Лагодюк.(студ.) Термодинамические свойства тройных расплавов на основе железа // Труды XII Российской конференция «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» МиШР-12, 22-26 сентября 2008, г. Екатеринбург, Россия. T. 2, С. 113-116. O.S.
 • Roik, O.V. Samsonnikov, V.P.Kazimirov, V.E. Sokol’skii,  O.S. Muratov (студ.) Intermediate range ordering in liquid binary Al-M (M = Ni, Co, Cu, Mn) alloys // Abstracts 4rd Intern. Conf. “Physics of liquid matter: Modern problems”, May 23-26, 2008. Kyiv, Ukraine, P. 25.
 • Galushko S.N. (асп.), O.S. Roik, O.V. Samsonnikov, V.P. Kazimirov, V.E. Sokol’skii,  V.A. Shovskii. Local structure of liquid binary Al-Mn alloys // Abstracts 4rd Intern. Conf. “Physics of liquid matter: Modern problems”, May 23-26, 2008. Kyiv, Ukraine, P. 62.
 •  O.S. Roik, O.V. Samsonnikov, V.P.Kazimirov, V.E. Sokol’skii. The study of atomic structure of liquid ternary Al-Ni-Co alloys // Abstracts 4rd Intern. Conf. “Physics of liquid matter: Modern problems”, May 23-26, 2008. Kyiv, Ukraine, P. 63.
 • O.S. Roik, O.V. Samsonnikov, V.P. Kazimirov, V.E. Sokol’skii. The study of atomic structure of liquid ternary Al-Ni-Fe alloys // Abstracts 4rd Intern. Conf. “Physics of liquid matter: Modern problems”, May 23-26, 2008. Kyiv, Ukraine, P. 64.
 • O.S. Roik, O.V. Samsonnikov, V.P. Kazimirov, V.E. Sokol’skii. X-ray study and simulation of atomic structure of liquid Al?Ni?Co alloys // Abstract book 5th International workshop on functional and nanostructured materials. 31 August – 6 September, 2008, Lviv, Ukraine, P.68-69.
 • O. Roik, O. Samsonnikov, V. Sokolsky,V. Kazimirov, S. Galushko (асп.) The study of short-to-intermediate range ordering of metalic alloys by voronoi and delaunay tessellations // VORONOI’S IMPACT ON MODERN SCIENCE, Book 4, Volume 2. Proceedings of the 5th International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering ISVD-2008, Kyiv, 22-28 September 2008, P.203-212.
 • Казіміров В.П., Роїк О.С., Самсонніков О.В., Сокольський В.Е., Галушко С.М. (асп.) Методологія дослідження структури невпорядкованих систем // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Фізика невпорядкованих систем”, 14-16 жовтня, 2008, Львів, Україна, С.87-88.
 •  Березуцкий В.В., Иванов М.И., Рафал А.Н., Усенко Н.И. Энтальпии смешения железа с диспрозием.  // V Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях», Ялта, 2008. Тезисы докладов. С.40.
 • Иванов М.И., Усенко Н.И., Березуцкий В.В. Энтальпии смешения марганца с диспрозием. // Междунар. конф. «Современные проблемы физики металлов», Киев, 2008. Тезисы докладов. С.221.
 • Самсонніков О.В., Роїк О.С., Казіміров В.П., Сокольський В.Е., Соловйов М.А. (студ.) Порівняння моделей структури рідких металів, отриманих методами оберненого Монте Карло та молекулярної динаміки // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Фізика невпорядкованих систем”, 14-16 жовтня, 2008, Львів, Україна, С.65-67.
 • Самсонніков О.В., Роїк О.С., Казіміров В.П., Сокольський В.Е., Галушко С.М. (асп.) Середній порядок в дво- та трикомпонентних розплавах алюмінію з 3d-металами // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Фізика невпорядкованих систем”, 14-16 жовтня, 2008, Львів, Україна, С.98-99.
 • A.Kharlamov, V.Kazimirov, V.Fomenko, A.Skripnichenko, N.Kirilova. Carbon dendrimers as byproducts of ring-opening polymerization of aromatic hydrocarbons at pyrolysis different hydrocarbons// Abstracts, NATO ASI, Green Metathesis Chemistry: Great Challenges in Synthesis, Catalysis and Nanotechnology 21 July-2 August 2008, Bucharest, Romania, p.39.
 • G.Chekmaryova, V.Fomenko, K.Chekmaryov, N.Kirilova. Synthesis of nanostructures of boron nitride (BN)// Abstracts. Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications. Book of abstracts. – Sozopol, Bulgaria, 1-13.06.2008, p.38.

 

 

 

 

Вказати кількість опублікованих тез 21+50= 71
окремо для вітчизняних конференцій - 21
окремо для міжнародних конференцій -50
загальну кількість тез за участю аспірантів – 15+17 =32
загальну кількість тез за участю студентів –  4+4 =8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Патенти - станом на 15.11.2007

Патент № 29383 Україна МПК B01J37/00, Спосіб одержання кобальтовмісного каталізатора окиснення монооксиду вуглецю / Олексенко Л.П., Луценко Л.В., Яцимирський В.К. (Україна). №u200710510; Заявл. 24.09.2007; Опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1.
кількість поданих заявок – 0

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

©2009 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка